ข่าวประชาสัมพันธ์ - wangphocity.go.th
Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow ข่าวประชาสัมพันธ์

Main Menu
Home
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างหน่วยส่วนราชการภายใน/อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
รายงานทางการเงิน
งานบุคลากร
ระบบการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมแผน/รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
ติดต่อเทศบาล/รับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสภาเทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตราการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ
แผนที่แนวเขตเทศบาล
Other Menu
Administrator
DirectAdmin
Mambo Forum
ลิงค์เทศบาลในจังหวัด
หน่วยงานในอำเภอ
ลิงค์ท้องถิ่นในอำเภอ
<ระบบฐานข้อมูลออนไลน์>
ระบบเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบติดตามประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
ระบบประหยัดพลังงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบบำเหน็จบำนาญ
รายงานประเมินมาตรฐาน
ระบบข้อมูลการศึกษา
เว็บไซต์น่าสนใจ

 รัฐบาลไทย
 กรมส่งเสริมฯ
 กรมการปกครอง
 จังหวัดกาญจนบุรี
 วิทยาลัยท้องถิ่น
 สำนักงาน กถ.
 คนไทยดอทคอม
 สถาบันพระปกเกล้า
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 สนง.กระจายอำนาจ
 ไทยทำเว็บ.คอม
 ท้องถิ่น.คอม
 ท้องถิ่นจังหวัดกาญจน์
 งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 การจัดการศึกษาท้องถิ่น
 ส.สันนิบาตเทศบาล
 สมาคมพนักงานเทศบาล
 ชมรมคนเทศบาล
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 กลุ่มเพื่อน ขรก.ท้องถิ่น
 ช่างโยธาไทย
 ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.

Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
เช็คเมล์

images/stories/gif/star.gif เช็คเมล์กรมฯ
images/stories/gif/star.gif เช็คเมล์เทศบาล
images/stories/star.gif www.hotmail.com
images/stories/gif/star.gif www.gmail.com
images/stories/gif/star.gif www.thaimail.com
images/stories/gif/star.gif www.yahoo.com

พยากรณ์อากาศ


 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF Print E-mail

ประกาศเรื่องการโอนงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมารพ.ศ.2562 ครั้งที่7/2562 9/6/2562

ประกาศเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) 14/6/2562

ประกาศเรื่องการโอนเงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5/2562 5/6/2562

ประกาศเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 10/5/2562

ประกาศเรื่องการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 2/5/2562

ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562 25/4/2562

ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 11/3/2562

ประกาศเกี่ยวกับการทักทายทุก ๆ คนในโอกาสส่งมอบปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 20/12/2561

ประกาศเรื่องเชิญร่วมงานอนุรักษ์ประเพณีส่งนักท่องเที่ยวปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2562 20/12/2561

ประกาศเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) 12/12/2561

ประกาศเรื่องรณรงค์ยุติความจริงต่อเด็กสตรีและคนในครอบครัวประจำปี 2561 3/11/2561

ประกาศเรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 26/10/2561

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ. ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 25/9/2561

ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10/2561 25/9/2561

\ ประกาศเรื่องการโอนเงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8/2561 28/08/2561

ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3/07/2561

ประกาศเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3/07/2561

ประกาศเรื่องเชิญร่วมโครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 27/06/2561

ประกาศเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษยน2561 30/04/2561

ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 30/04/2561

ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 23/03/2561

ประกาศเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26/02/2561

ประกาศเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 2 23/02/2561

ประกาศเรื่องร่วมสร้างความสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย 30/11/2560

ประกาศเรื่องรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและคนในครอบครัวประจำปี 2560/เทศบาล 7/11/2560

ประกาศเรื่องอำนาจหน้าที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล 5/09/2560

ประกาศเรื่องรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 5/09/2560

ประกาศเรื่องขอเชิญเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 5/09/2560

ประกาศเรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(เครื่องปรับอากาศ) 11/08/2560

ประกาศเรื่องกำหนดการประชุมประชาคมชุมชนตำบล 3/07/2560

ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนีื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560 20/05/2560

ประกาศเรื่องขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 5/04/2560

ประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 14/03/2560

ประกาศเรื่องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว 15/11/2559

ประกาศเรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผด.5(เพิ่มเติม) 13/10/2559

ประกาศเรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผด.2(เพิ่มเติม) 13/10/2559

ประกาศเรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 13/10/2559

ประกาศเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6)งบประมาณ 2559 งวดที่ 2 13/10/2559

ประกาศเรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 07/10/2559

ประกาศเรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 07/10/2559

ประกาศเรื่องรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 4 07/10/2559

ประกาศเรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 29/09/2559

ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบ OVERHEAD SPAN ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี2/09/2559

ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล6/07/2559

ประกาศเรื่องแบบประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา การสูบน้ำดิบและการจ่ายน้ำประปา9/06/2559

ประกาศเรื่องแบบประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว้่างแบบ HIMAST 15.00 m9/06/2559

ประกาศเรื่องแบบประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว9/06/2559

ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังโพธิื(พ.ศ. 2560-2562)31/05/2559

ประกาศเรื่องให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2561)เพิ่มเติมฉบับที่1 25/05/2559

ประกาศเรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง8/03/2559

ประกาศเรื่องสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบของเทศบาลตำบลวังโพธิ์8/03/2559

ประกาศเรื่องโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบปะปา เทศบาลตำบลวังโพธิ์8/03/2559

ประกาศเรื่องโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบปะปา8/03/2559

ประกาศเรื่องการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลวังโพธิ์12/02/2559

ประกาศเรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 5/01/2559

ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 2/12/2558

ประกาศเรื่องกำหนดการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 19/11/2558

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาลตำบลวังโพธิ์14/11/2558

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 8/10/2558

แบบใบสมัครเข้ารับสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ๖) 8/10/2558

ประกาศเรื่องเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียตริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 3/28/2558

ประกาศเรื่องเชิญร่วมงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 16/07/2558

ประกาศเรื่องเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557 27/12/2557

ประกาศเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ.2557 11/11/2557

ประกาศเรื่องขอประชาสัมพัธ์กำหนดการระยะเวลาของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30/10/2557

ประกาศเรื่องเชิญประชุมประชาคมเวทีชาวบ้าน ครั้งที่ 2 ประจำปี2557 30/7/2557

ประกาศเรื่องแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) 4/7/2557

ประกาศเรื่องให้ใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)เพิ่มเติมฉบับที่ 1 3/4/2557

ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ประจำปี2557 3/4/2557

ประกาศเรื่องรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ประจำปี2556 8/10/2556

ประกาศเรื่องประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี2557 19/12/2556

ประกาศเรื่องรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ประจำปี2556 8/10/2556

ประกาศเรื่องแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (เพิ่มเติม)2556-2557 7/08/2556

ประกาศเรื่องเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556 15/07/2556

ประกาศเรื่องอนุมัติใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตำบลวังโพธิ์(พ.ศ.2557-2559) 25/06/25562556

ประกาศเรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 9/01/2556

ประกาศเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555 12/11/2555

ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2555 6/11/2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคลเป็นพนักงานจ้างฯของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 19/10/2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างฯของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 17/10/2555
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1/10/2555
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 17/09/2555
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 17/09/2555
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2555 10/08/2555
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2555 10/08/2555
ประกาศเรื่องอนุมัติใช้แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 2556-2558 30/07/2555
ประกาศเรื่องเชิญร่วมงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555 18/07/2555
ประกาศเรื่องเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 18/07/2555
ประกาศเรื่องเชิญร่วมงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555 18/07/2555
ประกาศเรื่องโครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พศ.2556-2558) 03/07/2555
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 19/06/2555
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชา 23/05/2555
ประกาศเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าภคีนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี 4/04/2555
ประกาศเรื่องโครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ประจำปี 2555 19/03/2555
ประกาศเรื่องโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555 14/03/2555
ประกาศเรื่องเชิญร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2555 9/03/2555
ประกาศเรื่องแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ(การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)22/02/2555
ประกาศเรื่องแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ(การขอใบอนุญาติก่อสร้าง)22/02/2555
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. วังโพธิ์ ประจำปี 2555 16/02/2555
ประกาศเรื่องการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี2555
ประกาศเรื่องขอเชิญชวนเข้าฟังประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 9/02/2555
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 9/02/2555
ประกาศเรื่องบทความใช้น้ำอย่างประหยัด 25/01/2555
ประกาศเรื่องโครงการเข้าค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2555 17/01/2555
ประกาศเรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 27/12/2554
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูเทศบาล 26/12/2554
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมฟังประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2554 26/12/2554
ประกาศเรื่องเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2554 26/12/2554
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2555 16/12/2554
เชิญร่วมงานการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่1ประจำปี 2554 28/11/2554
เชิญร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพพรรษา 84 พรรษา 2554 28/11/2554?
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2554 18/11/2554
ประกาศเรื่องเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2554 18/10/2554
ประกาศเรื่องเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 20/10/2554
ประกาศเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554 18/10/2554?
ประกาศเรื่องเชิญร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด 23/09/2554
ประกาศเรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ2555 16/09/2554
ประกาศเรื่องโครงการแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงคนวังโพธิ์ 15/09/2554
ประกาศเรื่องขายพัสดุชำรุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด 31/08/2554
ประกาศเรื่องเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2554 2/08/2554
ประกาศเรื่องเชิญร่วมแห่ขบวนเที่ยนจำนำพรรษา?ประจำปี 2554 7/07/2554
ประกาศเรื่องขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1?ประจำปี 2554 1/07/2554
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2554 1/07/2554
ประกาศเรื่องประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลวังโพธิ์?(พ.ศ.2555-2557) 30/06/2554
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554 4/04/2554
ประกาศเรื่องโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2554 1/04/2554
ประกาศเรื่องแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน 2/03/2554
ประกาศเรื่องแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ(การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)22/02/2554
ประกาศเรื่องแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ(การขอใบอนุญาติก่อสร้าง)22/02/2554
ประกาศเรื่องโครงการประชาคมแผนพัฒนา3ปีและโครงการทัศนศึกษาฯ 18/02/2554
ประกาศเรื่องขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2554 17/02/2554
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2554 17/02/2554
ประกาศเรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2554 4/01/2554
ประกาศเรื่องขออวยพรทุกๆท่านในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี2554 24/12/2553
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี2554 24/12/2553
ประกาศเรื่องรายงานผลการดำเนินการงบประมาณ ปี2553 19/12/2553
ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 9/12/2553
ประกาศเรื่องแต่งตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 9/12/2553
ประกาศเรื่องการดำเนินการก่อสร้างโครงการสร้างถนน คสล. 8/12/2553
ประกาศเรื่องการดำเนินการก่อสร้างโครงการประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก 8/12/2553
ประกาศเรื่องขอประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4/12/2553
ประกาศเรื่องการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้ายประจำปี2554 1/12/2553
ประกาศเชิญร่วมงานพีธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2553 30/11/2553
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2553 11/11/2553
ประกาศเรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน 8/10/2553
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ประจำปี2553 7/10/2553
ประกาศเรื่องขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศาล สมัยวิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2553 24/09/2553
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศาล สมัยวิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2553 24/09/2553
ประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาล 24/09/2553
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 10/09/2553
ประกาศเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 18/08/2553
ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเขต1และเขต2 4/08/2553
ประกาศเรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนเขต1และเขต2 4/08/2553
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 4/08/2553
ประกาศเรื่องขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2553 29/07/2553
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2553 29/07/2553?
ประกาศเรื่องเชิญร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเสริมในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2553 15/07/2553
ประกาศเรื่องเชิญร่วมประกวดต้นเทียนและร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี2553 15/07/2553
ประกาศเรื่องการครบวาระการทำงานของคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 14/07/2553
ประกาศเรื่องประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาเทศบาล3ปี เทศบาลตำบลวังโพธิ์(พ.ศ.2554-2556) 5/07/2553
ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 28/06/2553
ประกาศเรื่องการกำหนดระเบียบว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงรักษาการใช้ห้องประชุม 2553 21/06/2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 18/05/2553
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 18/05/2553
ประกาศเชิญประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(2554-2556) 3/05/2553
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 23/04/2553
ประกาศเรื่อง เชิญร่วมทำบุญเลี้ยงพระ อาหารคราวหวานเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี2553 21/04/2553
ประกาศเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2553 22/02/2553
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2553 22/02/2553
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ประจำปี 2553 08/02/2553
ประกาศเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552 08/02/2553
ประกาศเรื่องข้อเสนอการปฎิบัติราชการเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พศ 2553 08/02/2553
ประกาศการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเทศบาลวังโพธิ์ 15/01/2553
ประกาศรายชื่อชมรมผู้สูงอายุเทศบาลวังโพธิ์ 11/01/2553
ประกาศเรื่องข้อบังคับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลวังโพธิ์ 11/01/2553
ประกาศเรื่องการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 11/01/2553
ประกาศเรื่องการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ ประจำปี2553 5/01/2553?
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาตประจำปี 2553 4/01/2553
ประกาศเรื่องรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 20/12/2552
ประกาศเรื่องส่งงบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน และงบอื่นๆ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2552 20/12/2552
ประกาศเรื่องขอประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/12/2552
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี2553 16/12/2552
ประกาศเรื่องแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ โครงการสวัสดิการเบี้ยคนพิการประจำปี2553 15/12/2552
ประกาศเรื่องการรับขึ้นทะเบียนคนพิการ ประจำงบประมาณปี2553 15/12/2552
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ 14/12/2552
จดหมายข่าวเรื่องการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 8/12/2552
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 26/11/2552
ประกาศเรื่องรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ 26/11/2552
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2552 23/11/2552
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2552 23/11/2552
การคาดหมายลักษณะอากาศ วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2552 3/11/2552
การคาดหมายลักษณะอากาศ วันที่ 25-31 ตุลาคม 2552 27/10/2552
การคาดหมายลักษณะอากาศ วันที่ 20-26 ตุลาคม 2552 22/10/2552
การคาดหมายลักษณะอากาศ วันที่ 19-25 ตุลาคม 2552 22/10/2552
ประกาศเรื่อง ของเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ปี52 22/10/2552
ประกาศเรื่อง เก็บค่าน้ำประปา 22/10/2552
ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงงานเทศบาล 19/10/2552
ประกาศเรื่อง ตั้งแต่งคณะดำเนินการกองทุนหลักสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 01/10/2552
ประกาศเรื่อง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 29/09/2552
ประกาศเรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการ 16/09/2552
ประกาศเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้ากองประปา 16/09/2552
ประกาศเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 16/09/2552
ประกาศโครงการรักษ์ตา กระดูก และข้อ 16/09/2552
ประกาศประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2552 16/09/2552
เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2553 8/09/2552
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 7/09/2552
ประกาศเรื่อง โครงการรักษ์ตา 3/09/2552
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2552 2/09/2552
แบบบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาล 2/09/2552
จดหมายข่าว ด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 2/09/2552
ประกาศเรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 2/09/2552?
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงวันและสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลฯ 25/08/2552??
ประกาศเรื่อง ระเบียบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 25/08/2552
การคาดหมายลักษณอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ 21/08/2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 6/08/2552
ประกาศเรื่อง โครงการ"รั้วครอบครัว : ครอบครัวสีขาว ครอบครัวเข้มแข็ง" ป้องกันยาเสพติด 31/ 07/2552
ประกาศเรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2552 30/ 07/2552
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2552 29/ 07/2552
ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวงัโพธิ์ สมัยสามัญสมัยที่3 ประจำปี 2552 29/ 07/2552
ประกาศการจัดตั้งสำนักงานศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 17 /07/2552
ประกาศเรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 17/ 07/2552
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา 17/07/2552
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 16/07/2552?
ประกาศเชิญชวนเสนอชื่อ"ผู้หญิงเก่ง 2553" 16/07/2552
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2552 16/07/2552
ประกาศเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ(เอช1เอ็น1) ฉบับที่8 15/07/2552
ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล 13/ 07/2552
ประกาศเรื่องไข้ปวดข้อยุงลาย(Chikungunya)ฉบับที่1 15/07/2552
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน 14/07/2552
ประกาศวันนัดพบแรงงาน 13/07/2552
ประกาศโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เคลื่อนที่ 13/07/2552?
ประกาศโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรรายครัวเรือน ปี2552 13/07/2552
ประกาศ เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม 12/07/2552?
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลระยะสามปี (2553-2555) 10/07/2552 (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 24/06/2552
ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 24/06/2552?
ประกาศเทศบาลตำบลวังโพธิ์เรื่องการดำเนินงานชุมชนพอเพียง 24/06/2552
ฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์และการบริหารจัดการเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 16/06/2552
ประกาศเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการให้บริการบนแพในแม่น้ำลำคลองฯ พ.ศ.2552 09/06/2552?
ประกาศใช้เทศบัญญัติตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข จำนวน 6 เรื่อง 09/06/2552?
ประกาศประมวลมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 08/06/2552?
ประกาศเชิญร่วมโครงการ อบจ.สัญจร เยี่ยมประชาชน 04/06/2552
ประกาศใช้ระเบียบการประปาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 04/06/2552?(รายละเอียด)
ประกาศใช้เทศบัญญัติการประปาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 04/06/2552?(รายละเอียด)
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 13/05/2552?(รายละเอียด)
ประกาศเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล 4/05/2552
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง 4/05/2552
ประกาศผลการจับรางวัลโครงการเสียภาษีมีรางวัล 24/04/2552?
ประกาศเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเทศบาล "24 เมษายน" 23/04/2552?(รายละเอียดโครงการ)
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 10/04/2552?(รายละเอียดโครงการ)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยรักและห่วงใยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 10/04/2552?(รายละเอียดโครงการ)
โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี 2552 25/03/2552
คำสั่งเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 25/03/2552?
โครงการจัดงานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนประจำปีการศึกษา2551ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 20/03/2552
โครงการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลเรื่องการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 17/03/2552
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน 27/02/2552??
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 27/02/2552?
แผนเฉพาะกิจป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 12/02/2552
แต่งตั้งศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 12/02/2552?
ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลวังโพธิ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังโพธิ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังโพธิ์
คำสั่งเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของเทศบาลตำบลวังโพธิ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังโพธิ์
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา"ท้องถิ่นไทรโยคสัมพันธ์" ประจำปี 2552 (ตารางแข่งขัน 1) (ตารางแข่งขัน 2)
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังโพธิ์
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2551 ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์
โครงการอบรมบุคลากรของเทศบาลเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 18 ธ.ค.2551
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลของเทศบาลตำบลวังโพธิ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประมวลภาพกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังโพธิ์
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลตำบลวังโพธิ์
กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2551
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2552 (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2551
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 (รายละเอียด)
มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ
ประกาศกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2552
ข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ประจำปี 2552
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ประจำปี 2552
ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยสี่ ประจำปี 2551
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยสี่ ประจำปี 2551
ระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ พ.ศ.2551
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2552
รับสมัครงานสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนคุณสายงานพนักงานพนักงานเทศบาลจากเนชั่คุณสายงานพนักงานคุณผู้ปฏิบัติเป็นคุณสายงานพนักงานคุณผู้บริหารของเทศบาล
หัวเรื่อง: การจัดทำ ประชาคมเพื่อกำหนดการใช้จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการประหยัดงบประมาณ 2552

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552

ประกาศกำหนดกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลวังโพธิ์

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ประจำปี 2551

บันทึกจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของเทศบาลตำบลวังโพธิ์

<Previous
 

Latest News
ปฏิทิน/นาฬิกา
คณะผู้บริหารเทศบาล

images/stories/boss2.jpg

นายเชิดชัย ซิบเข

นายกเทศมนตรี

hotline
081-8804493

ท่านพอใจกับการบริการด้านใดมากที่สุด
  
สมาชิกของเรา
14 registered
0 today
0 this week
0 this month
Last: 86
Who's Online
We have 9 guests online
Syndicate
Visitors Counter
ท่านเป็นคนที่ 109280 ที่เข้าชมเว็บเรา
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.