สาระน่ารู้/บทความน่าสนใจ - wangphocity.go.th
Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow สาระน่ารู้/บทความน่าสนใจ

Main Menu
Home
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างหน่วยส่วนราชการภายใน/อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
รายงานทางการเงิน
งานบุคลากร
ระบบการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมแผน/รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
ติดต่อเทศบาล/รับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสภาเทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตราการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ
แผนที่แนวเขตเทศบาล
Other Menu
Administrator
DirectAdmin
Mambo Forum
ลิงค์เทศบาลในจังหวัด
หน่วยงานในอำเภอ
ลิงค์ท้องถิ่นในอำเภอ
<ระบบฐานข้อมูลออนไลน์>
ระบบเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบติดตามประเมินผล
ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
ระบบประหยัดพลังงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบบำเหน็จบำนาญ
รายงานประเมินมาตรฐาน
ระบบข้อมูลการศึกษา
เว็บไซต์น่าสนใจ

 รัฐบาลไทย
 กรมส่งเสริมฯ
 กรมการปกครอง
 จังหวัดกาญจนบุรี
 วิทยาลัยท้องถิ่น
 สำนักงาน กถ.
 คนไทยดอทคอม
 สถาบันพระปกเกล้า
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 สนง.กระจายอำนาจ
 ไทยทำเว็บ.คอม
 ท้องถิ่น.คอม
 ท้องถิ่นจังหวัดกาญจน์
 งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 การจัดการศึกษาท้องถิ่น
 ส.สันนิบาตเทศบาล
 สมาคมพนักงานเทศบาล
 ชมรมคนเทศบาล
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 กลุ่มเพื่อน ขรก.ท้องถิ่น
 ช่างโยธาไทย
 ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.

Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
เช็คเมล์

images/stories/gif/star.gif เช็คเมล์กรมฯ
images/stories/gif/star.gif เช็คเมล์เทศบาล
images/stories/star.gif www.hotmail.com
images/stories/gif/star.gif www.gmail.com
images/stories/gif/star.gif www.thaimail.com
images/stories/gif/star.gif www.yahoo.com

พยากรณ์อากาศ


 

 
 
สาระน่ารู้/บทความน่าสนใจ PDF Print E-mail

ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนผังแสดงขั้นตอนการเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สาระความรู้เรื่อง การจัดเก็บภาษี

เตือนภัยไม้ตียุง อันตรายถึงตาย
การป้องกันเด็กจากโรคพิษสุนัขบ้า
ข้อปฎิบัติและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
แนวทางป้องกันและแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า
ข้อควรระวังเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ลักษณะสำคัญของสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

สิทธิผูั้้้้้้่่่็บริโภค 5 ประการ

?ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่?
?รวมคำศัพท์เกี่ยวกับท้องถิ่น?
?รายงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของเทศบาลปี 2553
?เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบในผู้สูงอายุ?
?เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับ 10 โรคในหน้าฝน
?ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน?
?แบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฎิบัติราชการของ อปท.ปี 2553 ด้านที่ 1?(ด้านที่ 2)?(ด้านที่ 3)?(ด้านที่ 4)?
?คู่มือมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
?คู่มือเกณฑ์ชี้วัดการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน?(คำอธิบายความหมายตัวชี้วัดฯ)?(ตัวอย่างการรวบรวมผลงาน)?
?เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ปรับปรุงใหม่?
?การแต่งกายและเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน?
?กฎกระทรวง ฉบับที่ 14(พ.ศ.2548) ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509?
?กฎกระทรวง ฉบับที่ 11(พ.ศ.2542)ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509(เครื่องแบบ)
?หลักเกณฑ์การให้ทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
?วิธีทำหน้ากากอนามัยใช้เอง?
?รายงานการวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริธรรมของประเทศเกาหลี?(รายละเอียด)?
?"ดอกกันภัยมหิดล"สัญญลักษณ์ประจำ ม.มหิดล หนึ่งเดียวในโลกพบครั้งแรกที่บ้านวังโพธิ์??
?ตัวอย่างแบบแสดงวิสัยทัศน์และผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารฯ (ปลัดเทศบาล7)?
?บทความเผยแพร่ครอบครัวในชุมชน ตอนที่ 4 เก็บหอมรอมริบ?
?บทความเผยแพร่ครอบครัวในชุมชน ตอนที่ 3 ความทุกข์ของพ่อแม่?
?บทความเผยแพร่ครอบครัวในชุมชน ตอนที่ 2 ครอบครัวอบอุ่น?
?จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับที่ 9 ปีที่ 2?
?บทความเผยแพร่ครอบครัวในชุมชน ตอนที่ 1 ความในใจของพ่อแม่ถึงลูกรัก?
?คำแนะนำ เรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ(เอช1เอ็น1)ฉบับที่8??
?แนวทางการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง?
?คำแนะนำกรมควบคุมโรคเรื่องไข้ปวดข้อยุงลาย(Chikungunya)ฉบับที่ 1?
?คำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 กรณีเกิดโรคในสถานศึกษา?
?คำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1?
?หลักการการใช้น้ำประปาอย่างประหยัด?
?คู่มือประชาชนในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

?

<Previous   Next>
 

Latest News
ปฏิทิน/นาฬิกา
คณะผู้บริหารเทศบาล

images/stories/boss2.jpg

นายเชิดชัย ซิบเข

นายกเทศมนตรี

hotline
081-8804493

ท่านพอใจกับการบริการด้านใดมากที่สุด
  
สมาชิกของเรา
14 registered
0 today
0 this week
0 this month
Last: 86
Who's Online
We have 15 guests online
Syndicate
Visitors Counter
ท่านเป็นคนที่ 109280 ที่เข้าชมเว็บเรา
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.